Diamond

Diamond, Ambiance – Computer Animation and Prints, Lightning Effects, ULUS Gallery, Belgrade, 2007

“Diamond” is further artistic research on the light as one of the basic elements of visual art . The element of a non-linear motion is included, as well. The webpage medium, as transmitter of information, is transmitting information about some non-linear phenomena, in this case.

serbian (english below)

Pref Diamond exhib Aleksandra
OTKRIĆE PONIRANJA 
Aleksandra Smiljković Vasović: Dijamant

Premoć medijske pažnje i informatičkih nameta našeg doba neretko uklanja rezultate izbavljenja. U neverovatnom dejstvu vidljivih ili posrednih znakova, signalizacije i naglašavanja materijalizacije iskustva, otkrića koja pronalazimo u pojedinim zahvatima likovne umetnosti nude katkad daleko više i posredno nude  bezbednija pribežišta. Nije zato neobično da se brižljivost kojom je svoje slike, kao svojevrsne reduktivne planove i polja likovnih ostvarenja Aleksandra S.V. uspevala da odrazi u analitičkoj i ništa manje senzualnoj preciznosti okrenula ka novom domašaju.  Njeni raniji programski likovni procesi – razigrani koloriti, oslonci i na medijsku kulturu dopadljivih junaka pokazali su se kao dosledno vodjene etape u kojima se svest i osećaj prema zagonetki poretka rasprostire u doslednom ogledu otimanja od opštih odlika date nam egzistencije. Kretanje ka imaginarno virtuelnom skupu znakova koje je uspevala da načini vlastitim strukturama vizuelne senzacije, i to u periodu posle 2001, našlo se na svojevrsnom traganju za drukčijim uporištima.  Iznenadjujuća je autorkina doslednost da se upusti u proces izmeštanja likovne predstave. Pratilo je to  putanju od izvedene slike kao smišljene i komponovane površine ili slike kao trodimenzionalnog predmeta potenciranog u daljim potragama za tehnološkim osloncima u virtuelnom svetu animiranja kao i fizičke lokacije. Interakcija naslovljena ‘Samo lopta’  objedinila je realne košarkaške lopte i projekciju kompjuterske simulacije kao preobražaj prema skrivenom kosmogonijskom poretku nebeskih tela ili ka svojstvima mikrosvetova.
Ambijentalna celina zamišljena i naslovljena ‘Dijamant’ prenosi, samo na prvi pogled monohromiju koju je slikarka otkrivala u svom ciklusu ‘E75’. Potraga za savršenim geološkim uzorom, za kristalizacijom minerala što isijava praosnovu postanka i materijalne energije iz koje se notira, beleži i bazično zasniva naše kretanje, ne mora da bude samo ljudska i kolektivna groznica na  lokalitetu nekog rudnika. U ambijentalnom izložbenom planu ‘Dijamant’ prerasta u grafički izvedenu  i svetlosno izmenljivu senzaciju isijavanja i prelamanja svetlosti. Tajna kojom se otkrivanje ugljeničkog nalaza sa središtem u neizbrušenosti postavlja u prvi plan upućuje na  zaplet ljudske ekonomske gladi odajući ultrasnažno jezgro skriveno, kako i jeste unutar geoloških slojeva ili podsvesti. Dijamant, u globalno zaslepljujućoj juvelirskoj upotrebi emituje kvalitet sinteze. Istovremeno, u datim enciklopedijskim pojmovima ovaj izbor, kao i umetnička pažnja koju je Aleksandra S.V. poredila približuje likovno prenesene primere ka jednovremenosti, ka kategoriji umetničke arheologije najskrivenije tajne jezgra ugljeničkog hemijskog alotropa. I ukoliko se poreklo iz grčke reči ‘adamas’ označava kao nenarušivi ili, metaforično, ‘neoborivi’ skup materijalnog nalaza, tada se zamisao sagledava kao provokacija suštinski izmenljive umanjenosti ili zastarelosti ljudskih moći.  Uvodjenjem u ambijentalnu likovnu predstavu kontrolisane svetlosti i odsjaja, ‘Dijamant’ nastanjuje domen kojim se umetničko opredeljenje, poetska snaga i uporište nalaze u približavajućem, pa čak i misterijskom putovanju. Ne treba izgubiti iz zaborava da su smisaona i razrešujuća otiskivanja i putovanja od značaja za ljudsko iskustvo zapravo geološki orijentisana.  U jeku  naučnih, tehničkih ali i umetničkih inovacija ranog XX veka, ruski pesnik Mandeljštam, za razliku od današnjih medijskih, u njegovim godinama pokazaće se, pogubnih ideoloških kampanja za tobožnje poboljšanje sveta, okrenuo se u svojim zapisima  Razgovori o Danteu, firentinskom tvorcu slikovitih opisaBožanstvene komedije.  Kroz trojna iskušenja ljudske duševnosti Dantea, Mandeljštam kao da je pokušao da odgonetne energiju putovanja u središte zemlje, od ognja kažnjenih i prokletih do blistave kosmološke ritmizovanosti smene Sunca i zvezda. Takvo pribežište geoloških, botaničkih i teoloških odlika represivnog vremena prošlosti, moglo bi da izrazi paralele u današnjem rastvoru priredbi i tematskih svodjenja likovne umetnosti  u  kulturološkom strujanju. Izmedju billboard kulture, nametljivih ali  metodično izvedenih poprišta  naših okruženja i zakonitosti reklamiranja, u svom izboru dijamantskog, nenarušivog i unutar zemlje skrivenog komada, za autorku mora da se obavlja i doslovno drukčija,  isijavaljuća predstava. Izmedju iluzije stvaranja u galerijskom ambijentu, i odsjaja ovog zapanjujućeg planetarnog nasledja, kao virtuelnog i izmičućeg motiva, umetnost se približava univerzalnoj jedinstvenosti svoje snage.

Nikola Šuica

Aleksandru poznajem već nekoliko godina preko njenog rada. Ona je napredna duša u potrazi za svetlom univerzalnog razumevanja. Njen rad oslikava njenu dušu. Ima sposobnost da sa drugima podeli svetlost i sopstvenu unutrašnju lepotu.

Pakston Robi
Nju Meksiko
SAD

još o Dijamantu

Pref Diamond exhib Aleksandra
DIVING REVELATION 
Aleksandra Smiljković Vasović: Diamond

The supremacy of media attention and informatics intrusion of our time often suspends the results of salvation. In unbelievable synergy of visible or indirect signs, signalization and outlining materialization of experience, the revelations we encounter in some fine arts performances sometimes offer far more and safer resorts. It is not a surprise that preciseness used during her painting, as outstanding reductive plans and fields of fine arts work, Aleksandra S.V. managed to express in analytical and nothing less sensual preciseness turn to new range.  Her earlier fine arts processes – playful coloring, reliance on likeable heroes of media culture, proved to be consistently led phases where the consciousness and sense for the enigma of the order spreads in coherent sample grabbing from the rate of given existence. Moving toward imaginary virtual groups of signs, as well as fine arts sensations that she managed to make her own structures of visual sensation, in period after 2001, was overtaken by unique searching for different stronghold. Author’s persistence to get into transposition of fine arts performance is somewhat surprising. It followed path from realized picture as conceived and composed area or picture as three-dimensional object emphasized in further, by all means visual searches for technological strongholds in virtual world of animation, as well as physical location for an interaction titled ˝Only the Ball˝ uniting real basketballs and computer animation projection as a transformation toward hidden cosmogonies order of celestial bodies or conforming with features of micro-world.
An ambient integrity conceived and titles ˝The Diamond˝ transfers, only at first sight, monochrome that was portrayed by the painter in her cycle ˝E75˝. Search for the perfect geological sample, for a crystallization of a mineral radiating foreground of the origin and material energy wherefrom it is noticed, notes and basically establishes that our motion doesn’t have to be just a fewer on some locality. In an ambient U exhibition plan ˝The Diamond˝ outgrows to performed and animated, but also light modifiable sensation of the radiance and light splitting. Secret of discovering carbonic finding with a center in roughness puts in the first plan a twist of human economic hunger by emitting ultra-strong hidden core, as it is the case within geological layers. A diamond, in globally dazzling jewelry utilization emits the quality of synthesis. At the same time in given encyclopedia terms this choice, same as artistic attention compared by Aleksandra S.V. brings together artistically presented examples to contemporary, toward the category of unique artistic archeology, the best hidden secret, and at the same time, core of carbonic chemical allotrope. And if the origin from Greek word ˝adamas˝ standing for inviolable or metaphorically speaking ˝irrefutable˝ group of material finding, than the idea is to be perceived as a provocation of essentially changeable reduction or obsoleteness of human powers. By introducing into ambient fine arts realization of controlled light and shine, ˝The Diamond˝ settle in the domain in which artistic destination, poetic power and stronghold are located in incoming, even journey of mysteries. It should not be forgotten that various and semantic and relieving sets out and journeys significant for human experience are actually geologically oriented. In prime of scientific, technical, but also artistic innovations in the early XX century, the Russian poet Mandeljštam, unlike today’s medial, during his years of what proved to be destructive ideological campaigns for ostensible improvement of the world, turned in his dockets to The Conversations about Dante, Florence creator of picturesque descriptions of The Devine Comedy. Through tripartite experience of human spirituality of Dante, Mandeljštam seemed to try to puzzle the energy of traveling into the center of the Earth, from the fire of the punished and cursed to bright rhythmic alternation of the Sun and the stars. Such resort of geological, botanical and theological characteristic of then repressive period, might express parallels in current solution of performances and thematic assimilation of fine arts in today’s cultural currencies. Between billboard culture, intrusively, yet methodically realized dropping of the system of our environment and law of advertising, in her choice of diamond, unchanged and hidden within a ground piece, the author entails different realization and literally radiating presentation. Between the illusion of creating in ambient of a gallery and a reflection of this amazing planetary inheritance, as virtual and slipping motive, the art is approaching universal uniqueness of its strength. 

Nikola Šuica

translation Vesna Lazarević

I have known Aleksandra through her work for several years.  She is an
advanced soul seeking the light of universal understanding.  Her work reveals
her soul. She has the ability to share the light and her own inner beauty.

Paxton Robey
New Mexico
USA

 

this work took part at

SALON DE ARTE DIGITAL, Havana, Cuba, 2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *