Rose Petals

Work in Progress, Interactive Art Light Installation, Art Performance, 2008

Ambiance  (artistic installation) “Crucially important disposition of fluorescent pink rose petals in space” is part of a series of similar artistic installations that I produce for years.

Art installation consists of computer animation of fluorescent pink rose petals flying through space with some lightning effects incorporated in the animation itself. Lightning effects are fluorescent pink light which sparkles from time to time. The animation is presented on the walls and on the several semi-transparent vertical backgrounds that are hanging from the ceiling to the floor. The animation is also presented on the bodies and faces of the people walking through space between the semi-transparent surfaces. When somebody is exposed to animation and its lightning effects by walking through space, it seems that the observer is a part of the installation and the installation is a part of the observer. There is an interaction between all elements of the installation, including the observers. The disposition of fluorescent pink rose petals in space changes every second and makes different scene and impression. Every scene is different, the scenes are never the same, they are in a constant state of change. Also, everybody has his own interpretation of the scene and impression. So, everybody has an infinite number of completely different scenes and impressions. For the visitors, each of them has a crucially important disposition of fluorescent pink rose petals in space, because it will be gone and change completely in the very next moment, and will never be the same.

 

This project took place at

Solo Exhibition “Crucially Important Disposition of Fluorescent Pink Rose Petals in Time and Space” 
Ambient Art Installation — Painting, Computer Animation, Lightning Efects
ULUS Gallery, Belgrade, Serbia, 2013

VII and IX SALÓN DE ARTE DIGITAL / 2005, 2011, Museo de Arte Contemporáneo del ZULIA, MACZUL, Venezuela

SAME 2011 – 4th International Workshop on Semantic Ambient Media Experience (NAMU Series), 29th June-2nd July 2011in conjunction with the 5th International Conference on Communities and Technologies, Brisbane, Australia, the paper published here

“Krucijalno važan raspored fluorescentnih pink ružinih latica u vremenu i prostoru”
u 19h je otvaranje (sreda), traje od 31.7 – 13.8.2013.
Galerija ULUS, Knez Mihajlova 37, Beograd

“The Next Phase of Crucially Important Disposition of Fluorescent Pink Rose Petals in Time and Space” By Aleksandra Vasovic, MindTrek 2014, November 4-7, 2014, Tampere, FINLAND, the paper published here

2015 SKC Filmforum, CRUCIALLY IMPORTANT DISPOSITION OF FLUORESCENT PINK ROSE PETALS IN TIME AND SPACE, video projection, discussion, video art and light  performance by Aleksandra Vasovic and Kvaka teatar, 2015, SKC, Belgrade

2016, “Crucially Important Disposition of Fluorescent Pink Rose Petals in Time and Space”, paintings, drawings, Gallery of the Republic Center for Study in Cultural Development, Belgrade, Serbia

Samostalna izložba nosi naziv “Krucijalno važan raspored fluorescentnih pink ružinih latica u vremenu i prostoru”  i sastoji se od elemenata kao što su: slika velikog formata rađena u tehnici akrilik na platnu i ambijentalne instalacije (kompjuterska  animacija  sa svetlosnim efektima emitovana u prostor galerije pomoću kompjutera i video bim projektora).

Izložba je deo većeg umetničkog projekta koji se već nekoliko godina u različitim varijantama izlaže u našoj zemlji i u inostranstvu na grupnim izložbama i radionicama, a ovo je prvi put da se izlaže u obliku samostalne izložbe u galerijskom prostoru. Ovaj umetnički projekat se sastoji iz radova rađenih u različitim umetničkim tehnikama: crtež, akvarel, slika, kompjuterska animacija, kompjuterski print, ambijentalna instalacija, net art, video. Posle samostalne izložbe, projekat nastavlja da se razvija i dalje. 

U  prethodnoj fazi, ovaj projekat je skromnim sredstvima podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije.

 

 

Prisutnost nevidljivog

Stvaralačko iskustvo Aleksandre Vasović odredjuju dva principa.  
Jedan je istraživanje prostora u magiji razigrane projektovane  slike, a  drugi je naginjanje nad istim tim svetom i nastojanje da se on učini boljim. Istovremeno ona problemski posmatra vremenski tok života i prisustvo spolja nevidljivog.

Dvanaestom po redu samostalnom izložbom Aleksandra Vasović kao i dosad, bez obzira na različitost inspiracija, tema i sadržaja, ne odustaje od analize svog prostora. U traganjima kroz njegova dva izdiferencirana plana i njihovu  viševremensku  i “vanremensku” atmosferu, ona ostaje dosledna sebi, svojoj prirodi i potrebi za pročišćenim, idealnim i trajnim, a u čemu je sadržano ono nevidljivo.

Umetničko polje dogadjanja, u kojem se vrši projekcija, svedoči da je njena umetnost  “mesto” i “dogadjaj” susretanja unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta i njihovih  fizičkih  kretanja. Motor i snaga njenog stvaralaštva jeste  “putovanje” kroz sam život i ono je metafora (preko specifičnih formi dešifrovanja) za razliku koja postoji izmedju 
vidljivosti pojava i njihove tajnovitosti. Metodički ona prevazilazi protivurečnost  fantazije i fantazmagorije. Njena projekcija, zapravo led light  fluoroscentna ambijentalna instalacija, transponuje i formu i boju i kroz jedan kliše kreira  idealizovanu stvarnost kao jednu “novu realnost”. Ovakvim stavom ona artikuliše i proces koji umnožava elemente /boju, formu, svetlost/, skladišti ih i povezuje u celinu. Prožimanjem i preklapanjem istih elemenata stvara se osećaj  sveprisutne  “samoće”,  što može da se prevede i kao izolovana egzistencija čoveka u savremenoj stvarnosti. Autentično i originalno ona svoju umetnost sagledava kroz prizmu različitih situacija,  potrebe za sigurnošću i ličnog identiteta. Nepogrešivo u pronalaženju teme ona gradi “igru” po vlastitim pravilima  i na taj način svesno i istrajno kontrira stereotipima naše egzistencije, obrascima ukusa i komunikacije. Izazov da proširi medje svoje umetnosti, a koje je formulisala i odredila posmoderna, 
prihvatila je kao analizu sopstvenog umetničkog dela, naročito onih njenih skrivenih delova.

Radovima izloženim u Galeriji ULUS,  njihovim  formatom i samom koncepcijom, svesna težine i značenja iskustva koje poseduje i kao dobro informisan umetnik, koji prati sva umetnička dostignuća, Aleksandra Vasović daje odgovore na odredjena pitanja savremene umetnosti. Sam postupak u radu je manje zanima, dok težište prenosi na rezultat umetničkog procesa i delovanja. Za nju kao stvaraoca to je primaran faktor.

U anatomiji svog rada izvršila je analizu i odredila elemente, uspešno i dobro savladane, koji mu daju karakteristike medija kojim se bavi. Projekcijom svog projekta u prostoru ona potvrdjuje znalački pristup i iskustvo. Ona slikom projekta, koja preplavljuje ambijent i posetioca – posmatrača, bez ograničenja iskazuje svoju misao, polje dešavanja i lično osećanje. Svesna tog  strukturalnog, sugestivnog i duhovnog potencijala  koristi moć pink roze boje i njenog optimalnog odnosa sa oblikom i nemirnom svetlosti, kao likovnim elementima, a što je potpuno jednako svim onim vrednostima koje u dobrom spoju čine dobru formu. Boja ovde kao dominantni element projekta ima svoju primarnu ulogu čistog likovnog elementa  i sastavni je deo  lične ikonografske sintakse. Galerijski prostor u kojem se stvara i odvija dogadjaj u svim njegovim dimenzijama, zapravo se iznova kreira dobijajući osobine jednog neograničenog kosmičkog prostranstva. Oblici se tom prilikom pretapaju i uranjaju jedni u druge,  pri čemu svaki sledeći liči na senku onog prethodnog. Raslojene forme koje se rasprostiru, spontano udaljavaju i tonu u nedogled kosmičkih prostranstava, kao  i “masovnost” osenčenih formi isključivo tonovima već prisutne pink boje,  svetlost i dodiri daju svojevrstan ritam. Ovaj projekat nudi mnoštvo različitih tumačenja baš zato što ima  simbolički sloj kojim mogu da se evociraju značenja i odredjene analogije.

Izložba u galeriji ULUS reklo bi se da u sebi sadrži siže kao istoriju u malom. Ako bi se u projektu nešto menjalo, onda bi to bio znak da  koncepcija treba da se redefiniše, a time se  otvara i nova etapa jednog kontinuiteta. Sadržaj i bogatstvo likovnog promišljanja u okvirima ovoga projekta doprinose našoj savremenoj, srpskoj umetnosti. Izložbi možemo pripisati, dakle,  smer recentnog umetničkog stvaralaštva. Kvalitetima imanentnim ovde zastupljenom mediju  i aktuelnim načnom izražavanja saopštava se još jedan korak dalje u pravcu istoga smera.

Jasminka Plavšić Djerković

istoričar umetnosti

 

“Crucially Important Disposition of Fluorescent Pink Rose Petals 
in Time and Space”, 2013, Gallery ULUS, Knez Mihajlova 37, Belgrade

Independent exhibition is entitled “Crucially Important Disposition of Fluorescent Pink Rose Petals in Time and Space”  and consists of elements such as big format painting made using acrylic on canvas technique and ambient installation art (computer animation with light effects emitted in gallery space using a computer and video beam projector).
The exhibition is a portion of a larger artistic project that has been exhibited in our country and abroad for several years now, in different versions, at group exhibitions and workshops. For the first time, it is exhibited independently in gallery space. This artistic project consists of works made in various artistic techniques: drawing, aquarelle, painting, computer animation, computer print, ambient installation art, net art, and video. After an independent exhibition, the project will continue its permanent expansion. 
In the previous stage, the project was supported with scarce resources allocated by the Ministry of Culture of the Republic of Serbia.

 

Presence of the invisible

Creative experience of Aleksandra Vasovic is determined by two principles. One is the exploration of the space in a magic of playful projected image, and other is leaning over that very world and a tendency to make it better. At the same time, she observes the course of life and the presence of the invisible from a problematic standpoint.

At the twelfth independent exhibition, Aleksandra Vasovic stays faithful to the analysis of her space, regardless of a variety of inspiration, topics and contents. In searches through their differentiated plans and their multi-time and everlasting atmosphere, she stays true to herself, her nature and need for purified, ideal and permanent, containing the invisible element.

Artistic field of occurrence used for projection supports the fact that her art is a place and event of encountering the internal and external world and their physical motions. Triggering force and power of her creation is a journey through life itself representing a metaphor (thru specific decoding forms) for the discrepancy between the visibility of occurrences and their secrecy. Methodic-wise it transcends contradiction of a fantasy and phantasmagoria. The projection, essentially led light fluorescent ambient installation transposes both the form and the color through a cliché creating idealizing reality as the new reality. This position allows her to articulate the process multiplying elements (color, form, light), store them and interconnect into an integer. Permeation and overlapping of the same elements created a sense of the ubiquitous loneliness, which can be translated as the isolated human existence in contemporary reality. In an authentic and original way, she perceives her arts through a prism of different situations, the need for security and personal identity. Impeccable in finding topics, she builds her game by her own rules, in this way deliberately and permanently opposing the stereotypes of pour existence, taste and communication patterns. She accepted the challenge of expanding her arts, formulated and determined by postmodern, as an analysis of own artistic work, particularly the underlying part.  

With her works exhibited in the Gallery ULUS, the form and the very concept, well aware of the gravity and relevance of experience that she has as well as well informed artist following all artistic achievements, Aleksandra Vasovis provides answers to some questions of contemporary arts. Procedure used in work is less of her interest, whilst she transfers focus to the result of an artistic process and actions. For her, as a creator, it is a primary factor.

In the anatomy of her work, she made an analysis and determined elements, successfully and well mastered, that provides features of the media in question. By projecting her project in the space she reaffirms knowledgeable approach and experience. She overwhelms the ambient and visitor-observer with the project visualization, expressing without limitations her thought, a field of activities and personal feeling. Aware of this structural, suggestive and spiritual potential she uses the power of pink color and her optimal relation with the form and restless light, as visual elements, completely equal to all values merged into good form when properly connected. The color as a dominant element of the project has its primary role of the visual element and is a consisting part of iconography syntax. The Gallery space used for creating and unfolding of an event in all its dimensions is once again created by gaining features of unlimited space expanse. The forms are then morphing and inter-merging, where the following resembles the shadow of the latter. Stratified expanding forms spontaneously distant and swamp into indefinite space expanses, as well as the mass presence of shadowed forms solely with tones of already present pink color, where the light and touches provide unique rhythm. This project offers a vast number of different interpretations because of its symbolic layer allowing evocation of the meaning and certain analogy.

It is safe to say that the exhibition in the Gallery ULUS contains the abstract, history in short. Is anything is to be changed in the project, it would mean that it is necessary to redefine it, thereby opening the new stage of a continuity. Contents and richness of an artistic thought within the form of this project contribute to our contemporary, Serbian art. The exhibition can be assigned a course of recent artistic creation. Quality immanent present media and actual way of expressing, announce a step further in the same direction.

Jasminka Plavšić Djerković

Art historian

Translation by Vesna Lazarević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *